Priser for tjenester hos fastlegen

Prisliste (PDF)
Normaltariffen 2017

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetPris kr.
Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt152/257
E-konsultasjon152
Sykebesøk på dagtid/kveld205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebeskøk49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud54
Skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning65
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium54
Taking og undersøkelse av blodprosent, senkning, urinprøve, m.m.54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift/kopiering av journal85
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer*:
  Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.61
  Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.91
  Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.128
  Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner, m.m.Se egen liste**
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av resept o.l, per brev, faks, telefon, epost59
For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes152/249
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for kontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad
Merknader
* Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad
Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.Pris kr.
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen o.l.100
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelesen o.l.200
Lange: Som krever journalarbeid o.l., honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr. 1150,- ikke spes. / 1354,- spes.